Георги Димитров Адвокати

Георги Димитров Адвокати

Татјана Трендафилова Поповска Правник

Кариера

Вклучена во програмите за реформа на државната администрација на Владата на Република Македонија од нивните почетоци во 1998 година. Учествувала во подготовката на Стратегијата за реформа на државната администрација донесена од Владата во 1999 година и во подготовка на неколку законски решенија поврзани со ПАР, вклучувајќи го и Законот за државни службеници.

Назначена како Раководител на Одделението за ПАР на Владата и Директор на Агенцијата за државни службеници. Исто така била назначена за Раквоодител на Одделението за јавна политика и државна администрација во Еуро Балкан Институтот во имплементација на бројни проекти за консалтинг, обука и техничка помош поврзани со ПАР и државните службеници во Република Македонија.

Лични податоци

Студирала на Универзитетот Св. Кирил и Методиј, Скопје, Република Македонија. М-р по Европски политики, Одделение за влада, Универзитет Манчестер, Обединето Кралство.

Контакт

TrendafilovaT@dimitrov.com.mk