Георги Димитров Адвокати

Георги Димитров Адвокати

Консалтинг. Консалтингот е една од најзначајните услуги кои се нудат во нашето портфолио, посебно создаден за пружање на континуирана подршка на раководството и правните тимови на нашите клиенти. Повеќе од деведесет проценти од нашите правни совети во оваа област се обезбедени во рок од 24 часа по доставувањето на барањето.

Кратка листа • Консалтингуслуги на еден од најзначајните телекомуникациски оператори во Македонија за прашањаповрзани со регулативите, конкуренцијата, корпоративни и работнипрашањаКонсалтингуслуги на еден од најзначајните телекомуникациски оператори во Македонија во врска со регулаторнипрашања, корпоративнипрашања, работнипрашања и структуирање на договориКонсалтинг на една комерцијална банка во Македонија за регулаторнипрашања, корпоративнореструктуирање, прашања од областа на вработувањето и застапување во судскитепостапки во областа на трговското право и работодавнотозаконодавствоКонсалтинг на еден од најзначајните производители на софтвер во светот за ситеправнипрашањаКонсалтинг на Шведска компанија за производство на товарни возила во Македонија за ситеправнипрашањаКонсалтинг на големамакедонска ИТ компанија за регулаторнипрашања, структуирање на договори, работнипрашања и корпоративно организирање во Македонија, Албанија и БугаријаКонсалтинг во врска со работнипрашања и структурирање на договори на најголематамакедонскакомпанија за чистење и обезбедувањеКонсалтинг на една комерцијална банка за регулаторнипрашања и застапување во трговскисудскипостапкиКонсалтинг на прватаприватнатермоелектричнацентрала во МакедонијаКонсалтинг за компанија за увоз на фармацевтски производи за ситеправнипрашањаКонсалтинг на компанија за наплата во однос на регулаторнипрашања, прашања за заштита на податоци, тендерскипостапки и структуирање на договори.