Георги Димитров Адвокати

Георги Димитров Адвокати

Директни странски инвестиции. Ние сме ги советувале и во моментот советуваме поголем дел од меѓународните компании кои имаат инвестирано повеќе од milijarda евра во Македонија. Тие самите го избраа нашето друштво, не заради нашиот висок рејтинг во адвокатските директориуми, туку затоа што ние се грижиме за најдобрите интереси на инвеститорите, нашата услуга е прудентна и навремена и секогаш со голема доза на ентузијазам и насмевка.

Кратка листа • Советување на енергетскакомпанија со седиште во Италија за постапката за закуп на јавнитенабавки на државната термоелектрана, вклучувајќи ја и правната способност на електраната и нејзинатапозиционираност на пазарот на енергија во МакедонијаПГУП (проектирање, изградба, управување и пренос) на хидроелектричнитецентрали во Чебрен и Галиште на ЦрнарекаСоветување на банка од Република Чешка во врска со проектот за финансирање на Македонскаенергетскакомпанија заради рехабилитација на хидроелектричнитецентралиСоветување на компанија од Хрватска при купопродажбата на најголематапечатница во МакедонијаСоветување на значајнафармацевтскаиндустрија од САД при основањето на подружниците и структурата на договорите со дистрибутерите во МакедонијаСоветување на Шведска компанија за производство на товарни возила во во однос на основањето на компанијата во Македонија, структурирањето на договорите, како и советување по други правнипрашањаСоветување на компанија за радиодифузија од САД во однос на трудовипрашања и регулирањето на нивнотоприсуство во МакедонијаСоветување на големамеѓународнакомпанија за организирање на игри на среќа во однос на правнитепрашања и тендерскитепроцедури во МакедонијаСоветување на една од најголемитесветскифабрики за челик при спроведувањето на нивнитетужбипротивголемлокаленпроизводител на челикСоветување за правнитеактивности при ребрендирањето на еден од најзначајните телекомуникациски оператори во МакедонијаСоветување на дел од групацијата на еден од најзначајните телекомуникациски оператори во Германија, за нивнотофункционирање во Македонија и влез на пазарот во ХрватскаСоветување на косовскатаподружница на меѓународнабанка во однос на правнитеаспекти на дејствијата на позајмување со меѓународниелементиСоветување на банка од Словенија со регионалнопортфолио за нивнитедејствија во МакедонијаСоветување на интернационална банка од Лондон за пазарот на хартии од вредност и финансискидеривати во МакедонијаСоветување на албанскиинвеститор во однос на трансакцијата за купување на МакедонскапивараСоветување на грчкатекстилнакомпанија при набавувањето на материјали, поставување на начин на функционирање и оптимизација на внатрешното организирање и присуство во Бугарија, Македонија и АлбанијаСоветување на големарегионалнакомпанија со седиште во Грција во однос на дистрибуција на автомобили и резервниделови, како и дистрибуција на земјоделскимашини и опремаСоветување на австриски инвеститор вклучен во проект за изградба на патна инфраструктура за прашања во однос на договорно право, управно право и постапка за истапување од содружнички односСоветување на германски и американски инвеститори во однос на тендерска постапка во КосовоСоветување на интернационална радиодифузна компанија во однос на медиумско и авторско право