Георги Димитров Адвокати

Георги Димитров Адвокати

Енергетско право и право на води. Георги Димитров Адвокати е значајно име што се истакнува при давањето на правни услуги во енергетскиот сектор и правото на води во Република Македонија. Нашите услуги се карактеризираат со несекојдневна посветеност и продлабочено знаење во областа на енергијата и водите, во кои области наши надворешни консултанти се признаени македонски дејци во оние научни кругови кои не вбројуваат меѓу своите колеги. Нашиот адвокат Катарина Панова има објавено труд на тема: Договорот за снабдување со електрична енергија - рецензија на еколошката енергија во списанието Business Law, и одржа предавање на оваа тема на 59тиот собир на Македонското здружение на правници.

Некои од нашите проекти • Советување на енергетска компанија од Италија во постапката за јавна набавка за купопродажба на термоелектрична централа во државна сопственост, вклучувајќи и правна анализа на централата и нејзината позиционираност на пазарот на енергија во МакедонијаСоветување на енергетска компанија од Италија во постапката за јавна набавка за ПГУП (проектирање, изградба, управување и пренос) на хидроелектричните централи во Чебрен и Галиште на Црна рекаСоветување на Македонска подружница на компанија од Италија со значителен пазарен удел во производство на индустриски гасови во енергетски спор со Македонскиот електро преносен систем оператор (МЕПСО)Советување на Македонска компанија во однос на изградбата и реализицијата на првата приватна електрична гасна централа во СкопјеСоветување на компанија од Република Чешка во однос на правни работи поврзани со рехабилитација, раководење и функционирање на седум хидроцентрали во МакедонијаИзработка на Предлог - Закон за водните заедници во рамките на договорот склучен помеѓу Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Светската банкаИзработка на Предлог - Законот за водни организации во рамките на договорот склучен помеѓу Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Светската банка.