Георги Димитров Адвокати

Георги Димитров Адвокати

Судски постапки, разрешување на спорови и арбитража. Нашето друштво бележи успех од над деведесет проценти на успешно завршени судски постапки во корист на нашите клиенти. Веруваме дека успехот во судската постапка е резултат на една совршена комбинација на шах, страст за психологија во правните постапки, широко опсежно познавање на правото и моќни архитектонски способности. Секогаш на транспарентен начин го искажуваме нашето правно мислење и стратегијата пред клиентот, за истиот да биде во можност да го следи текот на постапката во согласност со договорената стратегија.

Краток преглед на најзначајните судски постапки • Застапување на еден од најзначајните телекомуникациски оператори во Македонија во трговскиспорови со вредност од над 2.000.000 ЕУРЗастапување на Германска компанија за производство на товарни возила, во трговскиспорови во Македонија, со вредност од над 300.000 ЕУРЗастапување на еден од најголемитепроизвoдители на леб во Македонија во неколкусудскиспорови со поранешниотизвршендиректорЗастапување на еден од најголемитепроизвoдители на лебво Македонија во повеќе од 80 судскипредмети со вредност од над 2.000.000 ЕУРЗастапување на еден од најголемитепроизводители на цемент во регионот во повеќе од 50 судскипредметиповрзани со работниспоровиЗастапување на интернационална банка во Скопје во повеќе од 30 судскипредметиповрзани со трговски и работниспоровиЗастапување на најзначајните телекомуникациски оператори во Македонија во повеќе судскипредмети во врска со трговски и работниспоровиЗастапување на големо акционерско друштво во Македонија во повеќе судскипредмети кои се однесуваат на трговски и работниспоровиЗастапување на една комерцијална банка од Скопје во повеќе судскипредметиповрзани со работниспоровиЗастапување на главниакционери на повеќе акционерски друштва во Македонија во постапката за приватизацијаЗастапување на конзорциум на акционери во комерцијалнабанка во Република Македонија во предарбитражнапостапка во вредност од над 600.000 ЕУР поврзана со склучен договор за купопродажба на акции со инвеститор од ХоландијаЗастапување на Шведска компанија за производство на товарни возила во Македонија во арбитражнапостапка пред арбитражниотсуд во МакедонскатаСтопанскаКомора.Застапување на светски распространет ланец за брза храна во меѓународна арбитражна постапка во Швајцарија