Георги Димитров Адвокати

Георги Димитров Адвокати

Управно право и постапки. Нашето друштво постојано застапува клиенти во повеќе стотици постапки пред управните органи во Република Македонија и Управниот суд, вклучувајќи и спорови од областа на денационализацијата на одземено земјиште, трансформација на сопственоста, закуп на градежно земјиште и сопственост на недвижности на територијата на Република Македонија и во регионот. Ние имаме стекнато искуство и преку застапување на најголемиот фиксен и мобилен оператор, меѓународен фармацевтски производител и енергетски оператори во управните постапки пред Агенцијата за електронски комуникации и Комисијата за заштита на конкуренцијата.